De geschiedenis van onze fanfare gaat ver terug, want ze is ouder dan onze gemeente Lot zelf. Als we grasduinen in de geschiedenis van Lot, de fabriek, het kanaal, de spoorweg, stuit men dan ook telkens weer op de Lotse fanfare. Zo uitgebreid gaan we het hier niet hebben over onze geschiedenis en deze van Lot. Hiervoor verwijzen we graag naar het tijdschrift van het heemkundig genootschap ‘Van Witthem’ uit Beersel, die in het jaar 2000 een editie besteedden aan de fanfare van Lot. Graag geven we hier wel een beknopt overzicht met enkele leuke en belangrijke feiten…

De meeste fanfares en harmonieën ontstonden in de periode 1875-1914, want een dorp zonder muziekvereniging kon in die tijde niet meer. Zo ontstonden de Koninklijke Fanfare “Sint Lambertus” van Beersel en de Koninklijke Fanfare “Eendracht Maakt Macht” van Lot in 1875, “De Onbemiddelden” uit Wauweringen in 1876, “De Eendracht” van Dworp in 1877, de Koninklijke Fanfare “De Vrijheidsvrienden” van Huizingen in 1875 en “Sint-Jozef” uit Kesterbeek tenslotte in 1899. In deze periode is er in Huizingen ook de fanfare “Sint-Leonardus”. Het kan zijn dat er over de fanfare van Dworp wel een misverstand bestaat.

Onze fanfare werd opgericht op 1 juli 1875. In het kapittel van één van de statuten lezen we: “Artikel I – De maatschappij, gesticht buiten alle partijgeest, onden den naam van: Fanfaren van Loth met de leus Eendracht Maakt Macht, heeft voor doel het onderricht, het oefenen en de verbetering van de muziekkunst. De zetel der maatschappij is gevestigd te Loth, gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De muziekale jaargang begint den 1sten juni… Hare voortduring is onbepaald.” En ondertussen kon de fanfare in het jaar 2000 haar 125 jaar al vieren!

geschiedenis-1

Het ontstaan van de fanfare “Eendracht Maakt Macht” is nauw verbonden met de geschiedenis van de textielfabriek Scheppers. Joseph Huysmans, die de leiding had van de fabriek, zetelde in het bestuur en het beschermcomité van de fanfare. Repetities en uitvoeringen vonden ook regelmatig plaats in de fabrieksgebouwen.

Op 13 augustus 1882 behaalt de fanfare onder leiding van haar eerste dirigent, Willebrordt Van Perck, een eerste internationale onderscheiding. In de 3de afdeling krijgen ze de 3de prijs van uitvoering. 7 jaar later speelt de fanfare al in de 1ste afdeling en nemen ze met 54 muzikanten deel aan het “Grand Concours International de Paris”, nog steeds onder leiding van dirigent Van Perck. Ze behaalt een opmerkelijke uitslag: “1ste prijs van uitvoering” en “1ste prijs van lezing op zicht”.

geschiedenis-2
Sedert 1889 repeteerde men niet meer in de fabriek, maar beschikte men over een eigen lokaal: het oud paviljoen, waar sinds dan ook de eetfestijnen en concerten van de fanfare doorgingen. Vandaag is “Het Paviljoen” in de Sashoek van Lot nog steeds het lokaal van de fanfare.

geschiedenis-3

In die tijd werd er vaak opgetreden in de omliggende gemeenten, werden er uitstappen georganiseerd per trein naar o.a. Dinant en vonden er ook al banketten plaats, zoals ons Sint-Ceciliafeest nu. De kostprijs toen bedroeg 2 fr. 75 per man. Ook werd er reeds samengewerkt met andere toneelverenigingen, zoals in 1898 met de toneelkring “De Toekomst”, die hiervoor een toelage ontvingen van 60 fr.

geschiedenis-4

Op 17 december 1920 wordt de fanfare officieel een “Société Royale”.

geschiedenis-5

In 1925 is iedereen in de ban van het 50-jarig bestaan van de fanfare. Er zit 3000 fr. in de feestkas en de maatschappij zal “haar 50sten verjaardag dees jaar vieren”. De kiosk werd geplaatst aan de fabriek op zondag 9 augustus.

In het gehucht Lot woonden de Lottenaren deels op Dworps’ en deels op Leeuws’ grondgebied. Ze vonden echter dat ze door geen van beide gemeenten naar behoren werden gediend en dus verzochten ze de overheid om van Lot een afzonderlijke gemeente te maken. Op 8 april 1927 kwam de publicatie in het Staatsblad en was Lot wettelijk een feit, 52 jaar na de oprichting van de fanfare van Lot.

geschiedenis-6

Sindsdien zijn er heel wat concerten, bals, soupers, strubbelingen, dirigentenwissels, ontslagen enz… geweest. In welke vereniging met zulk een geschiedenis niet? Dit hoort erbij en het hield niemand tegen om in het jaar 2000 al het 125-jarig bestaan van de maatschappij te vieren. Van de 42 actieve muzikanten aan dit jubileumconcert zijn er nu, 10 jaar later, nog 18 actief. In totaal zijn er ongeveer 37 muzikanten op een concert. Van de 11 bestuursleden blijven er nog 4 over. Het bestuur telt in totaal 6 leden.